Hệ Thống Tự Động Sale, Marketing và Chăm Sóc Khách Hàng
Không bao giờ được quên nhiệm vụ bám đuổi khách hàng tiềm năng và khách hàng.
Dễ dàng có những hành động tiếp theo cho mỗi cá nhân khách hàng với:
Chốt sale theo một quy trình duy nhất

Dựa theo cơ sở dữ liệu khách hàng, tạo ra các quy trình bán hàng lặp đi lặp lại cho đội nhóm bán hàng như: hẹn khách hàng, theo dõi hành fi khách hàng, gửi hóa đơn …

Tự động hóa toàn bộ các công việc Marketing lặp đi lặp lại.

Bạn sử dụng công cụ tạo trang web thu hút khách hàng và xây dựng chiến dịch để tự động thu hút khách hàng tiềm năng và nuôi dưỡng các mối quan hệ với họ để chuyển đổi họ thành khách hàng trả tiền sau này. 

Hãy xem Keap hoạt động thế nào